Zespół Szkół Elektronicznych

im. Bohaterów Westerplatte w Radomiu

Technik programista
Uczniowie, którzy podejmą naukę na nowym kierunku oferowanym przez Zespół Szkół i Elektronicznych, zdobędą wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne z kwalifikacji zawodowych w zakresie projektowania baz danych i stron internetowych oraz programowania i testowania aplikacji.
TECHNIK INFORMATYK
Podejmując naukę w zawodzie technik informatyk uczeń uzyskuje wiedzę i umiejętności w obszarach branży elektronicznej: montowania oraz eksploatacji komputera i urządzeń peryferyjnych, projektowania i wykonywania lokalnych sieci komputerowych, administrowania tymi sieciami, projektowania baz danych i administrowania bazami danych, tworzenia stron www i aplikacji internetowych, administrowania tymi stronami i aplikacjami.
TECHNIK AUTOMATYK
Automatyka to dziedzina techniki i nauki, która zajmuje się zagadnieniami sterowania różnorodnymi procesami, głównie technologicznymi i przemysłowymi (zwykle bez udziału lub z ograniczonym udziałem człowieka).
TECHNIK MECHATRONIK
Podejmując naukę w zawodzie mechanik automatyki przemysłowej i urządzeń precyzyjnych uczeń uzyskuje wiedzę i umiejętności w obszarach branży elektronicznej: montowania układów automatyki przemysłowej, montowania urządzeń precyzyjnych, uruchamiania układów automatyki przemysłowej oraz urządzeń precyzyjnych, obsługiwania układów automatyki przemysłowej oraz urządzeń precyzyjnych.
TECHNIK ELEKTRONIK
Podejmując naukę w zawodzie technik elektronik uczeń uzyskuje wiedzę i umiejętności w obszarach branży elektronicznej: instalowania oraz konserwowania urządzeń elektronicznych, użytkowania urządzeń elektronicznych, naprawy urządzeń elektronicznych.
TECHNIK TELEINFORMATYK
Podejmując naukę w zawodzie teleinformatyk informatyk uczeń uzyskuje wiedzę i umiejętności w obszarach branży elektronicznej: uruchamiania i utrzymania terminali i przyłączy abonenckich, projektowania i wykonywania lokalnych sieci komputerowych, montowania i eksploatacji systemów transmisyjnych, instalowania i eksploatacji systemów komutacyjnych,administrowania sieciami teleinformatycznymi.
Microsoft Imagine Premium
W ramach programu Microsoft Imagine Premium (d. DreamSpark Premium), w którym uczestniczy Zespół Szkół Elektronicznych w Radomiu, uczniowie i pracownicy mają bezpłatny dostęp do oprogramowania firmy Microsoft: systemy operacyjne Windows, Visual Studio, SQL Server, aplikacje Access, Project i Visio oraz biblioteka MSDN. Dystrybucja oprogramowania i kodów licencyjnych w ramach tej licencji jest realizowana w oparciu o elektroniczny serwis "ELMS WebStore for Microsoft Imagine.

Maksymalna do uzyskania suma punktów wynosi 200.

Na sumę punktów decydujących o przyjęciu do szkoły składać się będą:

a) 100 punktów - liczba punktów możliwych do uzyskania za egzamin przeprowadzany w ostatnim roku nauki w gimnazjum. Szczegółowe wyniki egzaminu wyrażone w skali procentowej dla zadań z zakresu:

 • języka polskiego,
 • historii i wiedzy o społeczeństwie,
 • matematyki,
 • przedmiotów przyrodniczych: geografii, biologii, chemii, fizyki,
 • języka nowożytnego na poziomie podstawowym,

należy wynik procentowy z zakresu przeliczać na punkty przyjmując współczynnik 0,2 np. uczeń uzyskał z matematyki wynik - 70%, 70x0,2=14 punktów w rekrutacji.

b) 100punktów - punkty uzyskane za oceny na świadectwie ukończenia gimnazjum z języka polskiego i trzech obowiązkowych zajęć edukacyjnych wskazanych w statucie szkoły (matematyki, języka obcego, informatyki) oraz za inne osiągnięcia ucznia odnotowane na świadectwie ukończenia gimnazjum.

Sposób przeliczania na punkty ocen z języka polskiego, matematyki, języka obcego i informatyki:

 • Celujący - 20 punktów
 • Bardzo dobry - 16 punktów
 • Dobry - 12 punktów
 • Dostateczny - 8 punktów
 • Dopuszczający - 2 punkty

Sposób przeliczania na punkty osiągnięć ucznia wymienionych na świadectwie ukończenia gimnazjum:

 • 13 punktów – za tytuł finalisty w co najmniej jednym konkursie, którego program obejmuje w całości lub poszerza treści podstawy programowej o najmniej jednego przedmiotu, lub za tytuł laureata innego konkursu, organizowanych przez kuratora oświaty co najmniej na szczeblu wojewódzkim - zasady organizacji tych konkursów określone zostały w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz.U. Nr 13, poz.125). Finalista lub laureat więcej niż jednego konkursu uzyskuje 13 punktów,
 • 7 punktów - za tytuł finalisty w co najmniej jednym konkursie organizowanym przez kuratora oświaty - zasady organizacji tych konkursów i olimpiad określone zostały w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz.U. Nr 13, poz.125). Finalista więcej niż jednego konkursu uzyskuje 7 punktów. W przypadku przyznania 13 punktów nie przyznaje się 7 punktów,
 • 5 punktów – niezależnie od liczby zawodów, w których kandydat brał udział, za uzyskane wysokie miejsce – nagradzane lub honorowane zwycięskim tytułem – w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych organizowanych przez inne podmioty działające na terenie szkół, co najmniej na szczeblu wojewódzkim lub ogólnopolskim,
 • 2 punkty – niezależnie od liczby zawodów, w których kandydat brał udział, za uzyskane wysokie miejsce – nagradzane lub honorowane zwycięskim tytułem – w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych organizowanych przez inne podmioty działające na terenie szkół, co najmniej na szczeblu powiatowym (w przypadku przyznania 5 punktów za osiągnięcia na szczeblu wojewódzkim lub ogólnopolskim nie przyznaje się 2 punktów za osiągnięcia na szczeblu powiatowym),
 • 2 punkty - za osiągnięcia w aktywności na rzecz innych ludzi, zwłaszcza w formie wolontariatu lub środowiska szkolnego, 2 punkty - za świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem,
 • do 6 punktów za średnią arytmetyczną zaokrągloną do trzech miejsc po przecinku, uzyskaną z obowiązkowych zajęć edukacyjnych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, wymienionych na świadectwie ukończenia gimnazjum oraz religii lub etyki (w przypadku braku oceny z wymienionych wyżej zajęć edukacyjnych, zajęć tych nie uwzględnia się przy obliczaniu średniej arytmetycznej).

Przy obliczaniu średniej arytmetycznej przyjmuję się następujące wartości punktowe ocen:

 • Celujący - 6 punktów
 • Bardzo dobry - 5 punktów
 • Dobry - 4 punkty
 • Dostateczny - 3 punkty
 • Dopuszczający - 2 punkty

Do 4 - letniego technikum przyjmowani będą kandydaci, którzy zakwalifikowali się w wyniku postępowania kwalifikacyjno - rekrutacyjnego, uzyskali najwyższą liczbę punktów w ramach zaplanowanych miejsc oraz potwierdzili wolę podjęcia nauki w szkole:

 • technik informatyk nie mniej niż 80 pkt przy czym komisja rekrutacyjna może obniżyć próg punktowy w zależności od liczby kandydatów w ramach zaplanowanych miejsc,
 • technik teleinformatyk nie mniej niż 70 pkt przy czym komisja rekrutacyjna może obniżyć próg punktowy w zależności od liczby kandydatów w ramach zaplanowanych miejsc,
 • technik elektronik nie mniej niż 70 pkt przy czym komisja rekrutacyjna może obniżyć próg punktowy w zależności od liczby kandydatów w ramach zaplanowanych miejsc,
 • do 3 - letniej Zasadniczej Szkoły Zawodowej przyjmowani będą kandydaci, którzy zakwalifikowali się w wyniku postępowania kwalifikacyjno-rekrutacyjnego, uzyskali nie mniej niż 30pkt (przy czym komisja może obniżyć próg punktowy w zależności od liczby kandydatów, w ramach zaplanowanych miejsc) oraz potwierdzili wolę podjęcia nauki w szkole.