Zespół Szkół Elektronicznych

im. Bohaterów Westerplatte w Radomiu

TECHNIK AUTOMATYK
Automatyka to dziedzina techniki i nauki, która zajmuje się zagadnieniami sterowania różnorodnymi procesami, głównie technologicznymi i przemysłowymi (zwykle bez udziału lub z ograniczonym udziałem człowieka).
TECHNIK INFORMATYK
Podejmując naukę w zawodzie technik informatyk uczeń uzyskuje wiedzę i umiejętności w obszarach branży elektronicznej: montowania oraz eksploatacji komputera i urządzeń peryferyjnych, projektowania i wykonywania lokalnych sieci komputerowych, administrowania tymi sieciami, projektowania baz danych i administrowania bazami danych, tworzenia stron www i aplikacji internetowych, administrowania tymi stronami i aplikacjami.
TECHNIK MECHATRONIK
Podejmując naukę w zawodzie mechanik automatyki przemysłowej i urządzeń precyzyjnych uczeń uzyskuje wiedzę i umiejętności w obszarach branży elektronicznej: montowania układów automatyki przemysłowej, montowania urządzeń precyzyjnych, uruchamiania układów automatyki przemysłowej oraz urządzeń precyzyjnych, obsługiwania układów automatyki przemysłowej oraz urządzeń precyzyjnych.
TECHNIK ELEKTRONIK
Podejmując naukę w zawodzie technik elektronik uczeń uzyskuje wiedzę i umiejętności w obszarach branży elektronicznej: instalowania oraz konserwowania urządzeń elektronicznych, użytkowania urządzeń elektronicznych, naprawy urządzeń elektronicznych.
TECHNIK TELEINFORMATYK
Podejmując naukę w zawodzie teleinformatyk informatyk uczeń uzyskuje wiedzę i umiejętności w obszarach branży elektronicznej: uruchamiania i utrzymania terminali i przyłączy abonenckich, projektowania i wykonywania lokalnych sieci komputerowych, montowania i eksploatacji systemów transmisyjnych, instalowania i eksploatacji systemów komutacyjnych,administrowania sieciami teleinformatycznymi.
ELEKTRONIK
Podejmując naukę w zawodzie monter elektronik uczeń uzyskuje wiedzę i umiejętności w obszarach branży elektronicznej: montowania elementów i układów elektronicznych na płytkach drukowanych, montowania podzespołów i układów elektronicznych w urządzeniach, instalowania i konserwowania urządzeń elektronicznych.
Microsoft Imagine Premium
W ramach programu Microsoft Imagine Premium (d. DreamSpark Premium), w którym uczestniczy Zespół Szkół Elektronicznych w Radomiu, uczniowie i pracownicy mają bezpłatny dostęp do oprogramowania firmy Microsoft: systemy operacyjne Windows, Visual Studio, SQL Server, aplikacje Access, Project i Visio oraz biblioteka MSDN. Dystrybucja oprogramowania i kodów licencyjnych w ramach tej licencji jest realizowana w oparciu o elektroniczny serwis "ELMS WebStore for Microsoft Imagine.

Data

Nazwa etapu

ETAP I

Tworzenie bazy kandydatów, wybór szkół, sprawdzian predyspozycji językowych

od 10 maja (czwartek), godz. 10.00

do 18 maja (piątek) godz. 15.00

Kandydaci składają w szkołach ponadgimnazjalnych kwestionariusze - podania (wydrukowane z systemu), stanowiące podstawę utworzenia bazy kandydatów.

Wydrukowane komputerowo podania z systemu elektronicznego składane są w szkole pierwszego wyboru.

Od 21 maja (poniedziałek) do 30 maja

Przeprowadzenie prób sprawności fizycznej dla kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych sportowych, szkół mistrzostwa sportowego oraz szkół z oddziałami sportowymi

Od 24 maja (piątek) godz. 14:00

Do 1 czerwca (czwartek) godz. 15.00

Sprawdzian kompetencji językowych dla kandydatów do oddziałów dwujęzycznych i międzynarodowych

  • 24 maja (czwartek) godz. 14:00– j. hiszpański
  • 25 maja (piątek) godz. 15:00– j. angielski
  • 28 maja (poniedziałek) godz. 15:00– j. niemiecki
  • 29 maja (wtorek) godz. 11:00– j. francuski
  • 30 maja (środa) godz. 14:00– j. rosyjski

Do 11 czerwca do godz. 15:00

Upływa ostateczny termin ogłoszenia wyników prób sprawności fizycznej i sprawdzianu kompetencji językowych

od 15 czerwca (piątek) od 10:00 do 19 czerwca (wtorek) godz.16:00

Kandydaci mogą dokonywać w elektronicznym systemie naboru, zmiany wyboru szkół. Komisje mogą rejestrować nowych kandydatów, którzy do tej pory z udokumentowanych przyczyn losowych nie mogli tego zrobić w pierwszym terminie.

20-21 czerwca (środa-czwartek)

Dodatkowy termin na przeprowadzenie sprawdzianu kompetencji językowych oraz prób sprawności fizycznej dla kandydatów, którzy nie przystąpili do sprawdzianów w pierwszym terminie.

od 22 czerwca (czwartek), do godz.10:00

Upływa ostateczny termin ogłoszenia wyników prób sprawności fizycznej i sprawdzianu kompetencji językowych przeprowadzonych w drugim terminie.

od 22 czerwca (piątek)
godz. 12:00

do 27 czerwca (środa), godz.16:00

Kandydaci uzupełnią wnioski o przyjęcie do szkoły o świadectwo ukończenia gimnazjum i zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego (kopie poświadczone za zgodność przez gimnazjum). Zapis nie wyklucza składania w tym terminie oryginałów dokumentów.[1] Uwaga
Podpisane 3 zdjęcia, bilans medyczny, dostarczamy w momencie potwierdzania woli podjęcia nauki w danej szkole czyli przy dostarczaniu oryginału świadectwa.

Od 10 maja do 6 lipca (środa) godz. 15:00

Szkolne komisje rekrutacyjno-kwalifikacyjne prowadzą weryfikację wniosków o przyjęcie do szkoły i innych złożonych dokumentów, w tym dokonanie czynności, o których mowa w art.20t ust. 7 ustawy.

Najpóźniej do 20 czerwca możliwość wystąpienia do właściwego organu o weryfikację warunków określonych w art. 20t ustawy.

ETAP II

OGŁOSZENIE LIST KANDYDATÓW ZAKWALIFIKOWANYCH DO PRZYJĘCIA, DOSTARCZANIE ORYGINAŁÓW DOKUMENTÓW

6 lipca (piątek) godz. 12:00

Podanie do wiadomości list kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych zawierające imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz informację o zakwalifikowaniu albo niezakwalifikowaniu kandydata, a także najniższa liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia.

Od 10 maja (czwartek) od godz. 10:00 do 18 maja (piątek) do godz. 15:00

Pozostali od 6 lipca (piątek)   od godz. 12:00 do 9 lipca (poniedziałek) do godz. 16:00

Wydanie przez szkoły prowadzące kształcenie zawodowe skierowania na badanie lekarskie kandydatowi, który dokonał wyboru kształcenia w danym zawodzie wskazując szkołę jako szkołę pierwszego wyboru.

Wydanie przez szkoły prowadzące kształcenie zawodowe skierowania na badanie lekarskie kandydatowi w pozostałych wypadkach.

Od 6 lipca (piątek) od godz. 12:00

do 12 lipca (czwartek) do godz. 10:00

Potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginałów dokumentów oraz zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe. Potwierdzenia woli przyjęcia do szkoły, uczniowie nie muszą dokonywać osobiście.[2]

12 lipca (czwartek) do godz. 16.00

Podanie przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.

12 lipca (czwartek) do godz. 16.00

Poinformowanie przez dyrektora szkoły ponadgimnazjalnej kuratora oświaty o liczbie wolnych miejsc.

ETAP III

REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCE

Od 13 lipca (piątek) od godz. 8:00 do 16 lipca (poniedziałek) do godz. 16.00

Składanie wniosków o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

Wydanie przez szkoły prowadzące kształcenie zawodowe skierowania na badanie lekarskie.

Od 20 sierpnia
23 sierpnia

Przeprowadzenie prób sprawności fizycznej dla kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych sportowych, szkół ponadgimnazjalnych mistrzostwa sportowego oraz szkół ponadgimnazjalnych z oddziałami sportowymi - dla kandydatów, którzy nie przystąpili do sprawdzianów w pierwszym terminie.

Od 20 sierpnia do 23 sierpnia

Przeprowadzenie sprawdzianu kompetencji językowych dla kandydatów do oddziałów dwujęzycznych i międzynarodowych - dla kandydatów, którzy nie przystąpili do sprawdzianów w pierwszym terminie

24 sierpnia (piątek) do godz. 12.00

Ostateczny termin ogłoszenia wyników prób sprawności fizycznej i kompetencji językowych

Od 13 lipca (piątek) godz. 10:00 do 28 sierpnia (wtorek) godz. 12.00

Weryfikacja wniosków o przyjęcie do szkół i innych złożonych dokumentów przez komisje rekrutacyjne. (Najpóźniej do 10 sierpnia możliwość wystąpienia komisji rekrutacyjnej do właściwego organu o weryfikację warunków określonych w art. 20t uso)

29 sierpnia (środa) do godz. 12.00

Podanie do wiadomości list kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych zawierające imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz informację o zakwalifikowaniu albo niezakwalifikowaniu kandydata, a także najniższa liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia.

Przy składaniu wniosku do szkoły

Wydanie przez szkoły prowadzące kształcenie zawodowe skierowania na badanie lekarskie kandydatowi z listy kandydatów zakwalifikowanych, który dokonał wyboru kształcenia w danym zawodzie w jednej szkole, w przypadku złożenia przez kandydata oświadczenia o wyborze tej szkoły.

Od 29 sierpnia (środa) godz. 12:00

do 30 sierpnia (czwartek) godz. 16.00

Potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału dokumentów oraz zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu. Potwierdzenia woli przyjęcia do szkoły, uczniowie nie muszą dokonywać osobiście.[3]

31 sierpnia (piątek) godz. 12.00

Podanie przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych

31 sierpnia (piątek) do godz. 12.00

Poinformowanie przez dyrektora szkoły kuratora oświaty o liczbie wolnych miejsc.

 


[1] KPU.571.1.2.2016.AP Mazowiecki Kurator Oświaty Warszawa, dn. 23 lutego 2016r.

[2] KPU.571.1.2.2016.AP Mazowiecki Kurator Oświaty Warszawa, dn. 23 lutego 2016r

[3] KPU.571.1.2.2016.AP Mazowiecki Kurator Oświaty Warszawa, dn. 23 lutego 2016r